Posicionament estratègic

Aquest servei permet a les organitzacions adaptar-se a l'entorn actual que es caracteritza per un ritme de canvi i incertesa creixent. Amb aquesta finalitat, s'han dissenyat els següents serveis:
Elaboració de plans estratègics per a institucions de l'àmbit de la recerca (centres tecnològics, universitats, instituts de recerca, parcs científics, etc.).
Avaluació de l'stock de coneixement de grups de recerca i/o institucions: aquest servei té com a objectiu realitzar un anàlisi concret d'un grup de recerca, es detecten oportunitats susceptibles de transferir a tercers i valoritzar, es classifiquen i s'avaluen.
Elaboració de plans estratègics de grups de recerca: aquest servei té com a objectiu realitzar un anàlisi concret d'un grup de recerca, a diferència de l'anterior servei, en aquest cas es realitza una avaluació estratègica global (anàlisi DAFO, possibles col·laboracions, posicionament, accions futures, etc.) i es defineixen estratègies genèriques de transferència de tecnologia en base al know-how del grup de recerca.